This site is supported by donations to The OEIS Foundation.

Template:Overbar

From OeisWiki
Jump to: navigation, search

alt = This template is under construction...
This template is under construction.            

Please do not use this unfinished and/or still unreliable template.            
_________________________

Issues
For Greek characters, the template works in Firefox, but not in Internet Explorer!


Note: not to be confused with {{overline}}, which produces an overline [always at cap height] over a string of characters, corresponding to the \overline{ } LaTeX command.

The {{overbar}} or {{ob}} mathematical formatting template produces a bar [at either x-height or cap height, as appropriate] over the specified single Latin or Greek character, corresponding to the \bar{ } LaTeX command, e.g.

{{math|''{{ob|a}}''{{sp|1}}''{{ob|b}}''|&}} to get the text style HTML+CSS

or

{{math|''{{ob|a|tex}}''{{sp|1|tex}}''{{ob|b|tex}}''|$}} to get the text style LaTeX

Examples

Bar over Latin characters

''{{ob|a}}'', ''{{ob|b}}'', ''{{ob|c}}'', ''{{ob|d}}'', ''{{ob|e}}'', ''{{ob|f}}'', ''{{ob|g}}'', ''{{ob|h}}'', ''{{ob|i}}'', ''{{ob|j}}'', ''{{ob|k}}'', ''{{ob|l}}'', ''{{ob|m}}'', ''{{ob|n}}'', ''{{ob|o}}'', ''{{ob|p}}'', ''{{ob|q}}'', ''{{ob|r}}'', ''{{ob|s}}'', ''{{ob|t}}'', ''{{ob|u}}'', ''{{ob|v}}'', ''{{ob|w}}'', ''{{ob|x}}'', ''{{ob|y}}'', ''{{ob|z}}''

yields (cap height is too low, needs ascender height)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

{{math|''{{ob|a}}'', ''{{ob|b}}'', ''{{ob|c}}'', ''{{ob|d}}'', ''{{ob|e}}'', ''{{ob|f}}'', ''{{ob|g}}'', ''{{ob|h}}'', ''{{ob|i}}'', ''{{ob|j}}'', ''{{ob|k}}'', ''{{ob|l}}'', ''{{ob|m}}'', ''{{ob|n}}'', ''{{ob|o}}'', ''{{ob|p}}'', ''{{ob|q}}'', ''{{ob|r}}'', ''{{ob|s}}'', ''{{ob|t}}'', ''{{ob|u}}'', ''{{ob|v}}'', ''{{ob|w}}'', ''{{ob|x}}'', ''{{ob|y}}'', ''{{ob|z}}''|&}}

yields the text style HTML+CSS (the dotted i and j have the bar at cap height: non dotted i and j with the bar at x-height might be better)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

''{{ob|A}}'', ''{{ob|B}}'', ''{{ob|C}}'', ''{{ob|D}}'', ''{{ob|E}}'', ''{{ob|F}}'', ''{{ob|G}}'', ''{{ob|H}}'', ''{{ob|I}}'', ''{{ob|J}}'', ''{{ob|K}}'', ''{{ob|L}}'', ''{{ob|M}}'', ''{{ob|N}}'', ''{{ob|O}}'', ''{{ob|P}}'', ''{{ob|Q}}'', ''{{ob|R}}'', ''{{ob|S}}'', ''{{ob|T}}'', ''{{ob|U}}'', ''{{ob|V}}'', ''{{ob|W}}'', ''{{ob|X}}'', ''{{ob|Y}}'', ''{{ob|Z}}''

yields (cap height is too low, needs ascender height)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

{{math|''{{ob|A}}'', ''{{ob|B}}'', ''{{ob|C}}'', ''{{ob|D}}'', ''{{ob|E}}'', ''{{ob|F}}'', ''{{ob|G}}'', ''{{ob|H}}'', ''{{ob|I}}'', ''{{ob|J}}'', ''{{ob|K}}'', ''{{ob|L}}'', ''{{ob|M}}'', ''{{ob|N}}'', ''{{ob|O}}'', ''{{ob|P}}'', ''{{ob|Q}}'', ''{{ob|R}}'', ''{{ob|S}}'', ''{{ob|T}}'', ''{{ob|U}}'', ''{{ob|V}}'', ''{{ob|W}}'', ''{{ob|X}}'', ''{{ob|Y}}'', ''{{ob|Z}}''|&}}

yields the text style HTML+CSS

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bar over Greek characters

Note: The template hack for Greek characters works in Firefox, but not in Microsoft Explorer!

''{{ob|{{Gr|alpha}}}}'', ''{{ob|{{Gr|beta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|gamma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|delta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|epsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varepsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|zeta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|eta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|theta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|vartheta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|iota}}}}'', ''{{ob|{{Gr|kappa}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varkappa}}}}'', ''{{ob|{{Gr|lambda}}}}'', ''{{ob|{{Gr|mu}}}}'', ''{{ob|{{Gr|nu}}}}'', ''{{ob|{{Gr|xi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|omicron}}}}'', ''{{ob|{{Gr|pi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|rho}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varrho}}}}'', ''{{ob|{{Gr|sigma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varsigma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|tau}}}}'', ''{{ob|{{Gr|upsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|phi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varphi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|chi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|psi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|omega}}}}''

yields (cap height is too low, needs ascender height)

x̅α, f̅β, x̅γ, f̅δ, x̅ϵ, x̅ε, f̅ζ, x̅η, f̅θ, f̅ϑ, x̅ι, x̅κ, x̅ϰ, f̅λ, x̅μ, x̅ν, f̅ξ, x̅ο, x̅π, x̅ρ, x̅ϱ, x̅σ, x̅ς, x̅τ, x̅υ, f̅ϕ, x̅φ, x̅χ, x̅ψ, x̅ω

{{math|''{{ob|{{Gr|alpha}}}}'', ''{{ob|{{Gr|beta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|gamma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|delta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|epsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varepsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|zeta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|eta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|theta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|vartheta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|iota}}}}'', ''{{ob|{{Gr|kappa}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varkappa}}}}'', ''{{ob|{{Gr|lambda}}}}'', ''{{ob|{{Gr|mu}}}}'', ''{{ob|{{Gr|nu}}}}'', ''{{ob|{{Gr|xi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|omicron}}}}'', ''{{ob|{{Gr|pi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|rho}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varrho}}}}'', ''{{ob|{{Gr|sigma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varsigma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|tau}}}}'', ''{{ob|{{Gr|upsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|phi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|varphi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|chi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|psi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|omega}}}}''|&}}

yields the text style HTML+CSS

x̅α, f̅β, x̅γ, f̅δ, x̅ϵ, x̅ε, f̅ζ, x̅η, f̅θ, f̅ϑ, x̅ι, x̅κ, x̅ϰ, f̅λ, x̅μ, x̅ν, f̅ξ, x̅ο, x̅π, x̅ρ, x̅ϱ, x̅σ, x̅ς, x̅τ, x̅υ, f̅ϕ, x̅φ, x̅χ, x̅ψ, x̅ω

{{math|''{{ob|{{Gr|alpha|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|beta|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|gamma|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|delta|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|epsilon|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|varepsilon|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|zeta|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|eta|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|theta|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|vartheta|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|iota|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|kappa|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|varkappa|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|lambda|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|mu|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|nu|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|xi|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|omicron|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|pi|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|rho|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|varrho|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|sigma|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|varsigma|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|tau|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|upsilon|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|phi|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|varphi|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|chi|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|psi|tex}}|tex}}'', ''{{ob|{{Gr|omega|tex}}|tex}}''|$}}

yields the text style LaTeX

''{{ob|{{Gr|Alpha}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Beta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Gamma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Delta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Epsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Zeta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Eta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Theta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Iota}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Kappa}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Lambda}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Mu}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Nu}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Xi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Omicron}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Pi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Rho}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Sigma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Tau}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Upsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Phi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Chi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Psi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Omega}}}}''

yields (cap height is too low, needs ascender height)

, , X̅Γ, X̅Δ, , , , X̅Θ, , , X̅Λ, , , X̅Ξ, , X̅Π, X̅Ρ, X̅Σ, , X̅Υ, X̅Φ, , X̅Ψ, X̅Ω

{{math|''{{ob|{{Gr|Alpha}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Beta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Gamma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Delta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Epsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Zeta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Eta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Theta}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Iota}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Kappa}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Lambda}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Mu}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Nu}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Xi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Omicron}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Pi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Rho}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Sigma}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Tau}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Upsilon}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Phi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Chi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Psi}}}}'', ''{{ob|{{Gr|Omega}}}}''|&}}

yields the text style HTML+CSS (the uppercase Greek characters that don't have a similar uppercase Latin character have the bar slightly higher)

, , X̅Γ, X̅Δ, , , , X̅Θ, , , X̅Λ, , , X̅Ξ, , X̅Π, X̅Ρ, X̅Σ, , X̅Υ, X̅Φ, , X̅Ψ, X̅Ω

{{math|{{ob|{{Gr|Alpha}}}}, {{ob|{{Gr|Beta}}}}, {{ob|{{Gr|Gamma}}}}, {{ob|{{Gr|Delta}}}}, {{ob|{{Gr|Epsilon}}}}, {{ob|{{Gr|Zeta}}}}, {{ob|{{Gr|Eta}}}}, {{ob|{{Gr|Theta}}}}, {{ob|{{Gr|Iota}}}}, {{ob|{{Gr|Kappa}}}}, {{ob|{{Gr|Lambda}}}}, {{ob|{{Gr|Mu}}}}, {{ob|{{Gr|Nu}}}}, {{ob|{{Gr|Xi}}}}, {{ob|{{Gr|Omicron}}}}, {{ob|{{Gr|Pi}}}}, {{ob|{{Gr|Rho}}}}, {{ob|{{Gr|Sigma}}}}, {{ob|{{Gr|Tau}}}}, {{ob|{{Gr|Upsilon}}}}, {{ob|{{Gr|Phi}}}}, {{ob|{{Gr|Chi}}}}, {{ob|{{Gr|Psi}}}}, {{ob|{{Gr|Omega}}}}|&}}

yields the text style HTML+CSS (the uppercase Greek characters that don't have a similar uppercase Latin character have the bar slightly higher)

A̅, B̅, X̅Γ, X̅Δ, E̅, Z̅, H̅, X̅Θ, I̅, K̅, X̅Λ, M̅, N̅, X̅Ξ, O̅, X̅Π, X̅Ρ, X̅Σ, T̅, X̅Υ, X̅Φ, X̅, X̅Ψ, X̅Ω

Tests

Tests: lowercase Greek characters

The code

{{math|''α̅, β̅, γ̅, δ̅, ϵ̅, ε̅, ζ̅, η̅, θ̅, ϑ̅, ι̅, κ̅, ϰ̅, λ̅, μ̅, ν̅, ξ̅, ο̅, π̅, ϖ̅, ρ̅, ϱ̅, σ̅, ς̅, τ̅, υ̅, ϕ̅, φ̅, χ̅, ψ̅, ω̅''|&}}

yields (the Unicode Character 'COMBINING OVERLINE' (U+0305) doesn't work with Greek characters)

α̅, β̅, γ̅, δ̅, ϵ̅, ε̅, ζ̅, η̅, θ̅, ϑ̅, ι̅, κ̅, ϰ̅, λ̅, μ̅, ν̅, ξ̅, ο̅, π̅, ϖ̅, ρ̅, ϱ̅, σ̅, ς̅, τ̅, υ̅, ϕ̅, φ̅, χ̅, ψ̅, ω̅

The x-height lowercase Greek characters, αγϵεηικϰλμνοπϖρϱσςτυφχψω, require the bar for x-height. (The hack works in Firefox, but not in Microsoft Explorer!)

{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|alpha}}''|&}} yields
x̅α
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|gamma}}''|&}} yields
x̅γ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|epsilon}}''|&}} yields
x̅ϵ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|varepsilon}}''|&}} yields
x̅ε
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|eta}}''|&}} yields
x̅η
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|iota}}''|&}} yields
x̅ι
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|kappa}}''|&}} yields
x̅κ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|varkappa}}''|&}} yields
x̅ϰ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|mu}}''|&}} yields
x̅μ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|nu}}''|&}} yields
x̅ν
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|omicron}}''|&}} yields
x̅ο
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|pi}}''|&}} yields
x̅π
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.3ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|varpi}}''|&}} yields
x̅ϖ
(needs wide character adjustment)
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|rho}}''|&}} yields
x̅ρ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|varrho}}''|&}} yields
x̅ϱ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|sigma}}''|&}} yields
x̅σ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|varsigma}}''|&}} yields
x̅ς
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|tau}}''|&}} yields
x̅τ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|upsilon}}''|&}} yields
x̅υ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|varphi}}''|&}} yields
x̅φ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|chi}}''|&}} yields
x̅χ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.3ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|psi}}''|&}} yields
x̅ψ
(needs wide character adjustment)
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.3ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&#x0305;</span>{{Gr|omega}}''|&}} yields
x̅ω
(needs wide character adjustment)

The cap height lowercase Greek characters, βδζθϑλξϕ, require the bar for cap height.

{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -0.7ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">f</span>&#x0305;</span>{{Gr|beta}}''|&}} yields
f̅β
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -0.7ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">f</span>&#x0305;</span>{{Gr|delta}}''|&}} yields
f̅δ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -0.7ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">f</span>&#x0305;</span>{{Gr|zeta}}''|&}} yields
f̅ζ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -0.7ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">f</span>&#x0305;</span>{{Gr|theta}}''|&}} yields
f̅θ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -0.7ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">f</span>&#x0305;</span>{{Gr|vartheta}}''|&}} yields
f̅ϑ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -0.7ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">f</span>&#x0305;</span>{{Gr|lambda}}''|&}} yields
f̅λ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -0.7ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">f</span>&#x0305;</span>{{Gr|xi}}''|&}} yields
f̅ξ
{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -0.7ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">f</span>&#x0305;</span>{{Gr|phi}}''|&}} yields
f̅ϕ

Tests for Internet Explorer

{{math|''<span style{{=}}"margin-right: -1.0ex;"><span style{{=}}"color: transparent;">x</span>&;"><span style{{=}}"color: black;">&#x0305;</span></span>{{Gr|alpha}}''|&}} yields
x̅α

Tests: uppercase Greek characters

The code

{{math|''Α&#x0305;, Β&#x0305;, Γ&#x0305;, Δ&#x0305;, Ε&#x0305;, Ζ&#x0305;, Η&#x0305;, Θ&#x0305;, Ι&#x0305;, Κ&#x0305;, Λ&#x0305;, Μ&#x0305;, Ν&#x0305;, Ξ&#x0305;, Ο&#x0305;, Π&#x0305;, Ρ&#x0305;, Σ&#x0305;, Τ&#x0305;, Υ&#x0305;, Φ&#x0305;, Χ&#x0305;, Ψ&#x0305;, Ω&#x0305;''|&}}

yields (the Unicode Character 'COMBINING OVERLINE' (U+0305) doesn't work with Greek characters)

Α̅, Β̅, Γ̅, Δ̅, Ε̅, Ζ̅, Η̅, Θ̅, Ι̅, Κ̅, Λ̅, Μ̅, Ν̅, Ξ̅, Ο̅, Π̅, Ρ̅, Σ̅, Τ̅, Υ̅, Φ̅, Χ̅, Ψ̅, Ω̅

See also

  • {{overline}} (which produces an overline [always at cap height] over a string of characters, corresponding to the \overline{ } LaTeX command)

External links